Sunday, October 25, 2015

Intention Sunday #4

I had such a great week. One long time dream came true. I was happy a freaking lot. I felt really abundant. So my intention for the next week is keep working towards my dreams while feeling happy & abundant.

Za menoj je super teden. Izpolnila sem si eno dooolgoletno željo. Veliko časa sem preživela v stanju sreče in občutku obilja. Tako da je moja namera za naslednji teden, da še naprej sledim svojim sanjam in ob tem vztrajam pri občutkih sreče in obilja.

Few details of my week:

Sedaj pa še nekaj detajlov iz mojega tedna:

murakami

I fineshed a new book from Murakami. | | Prebrala sem novo Murakamijevo knjigo.

bath

Treated myself with a bubble bath. | | Se razvajala v peneči kopeli.

after massage

Went for a massage. I got a very useful advice that I will share in a few weeks as I have to try it on my own first ;) | | Šla na masažo. In tam dobila zelo uporaben nasvet, ki ga bom čez nekaj tednov delila z vami – prvo ga bom preverila na sebi ;) .

fabric prints3 Ptice pouches3Ptice pouches

I made a bunch of new multiporpuse and coin pouches from fabric scraps and clothes. Will upload them next week to my Etsy shop. | | Zašila sem kup toaletk in drobižnic iz ostankov blaga in oblačil. V sledečem tednu jih boste našli v moji trgovinici.

stellasport jump rope

I found StellaSport jump rope in the mail. Love the colors! | | Med pošto sem našla StellaSport kolebnico. V tako lepih barvah!

dinnerbreakfast

I ate a lot of fruit. | | Pojedla sem veliko sadja.

selfie

Tried a new hairdo. | | In si spletla kiti.

And even wrote two blogpost that I’m really happy with. One is about how to live your dream life (it’s easier than you think) and the second one is what to do when your sales aren’t going so well. Read them!

And follow me on instagram for daily updates ;)

Med drugim pa sem še napisala dve objavi, s katerima sem prav zadovoljna. Ena govori o tem, kako živeti sanjsko življenje (lažje je, kot si mislite), v drugi pa vam zaupam, kaj lahko naredite, ko vam prodaja ne teče najbolje. Preberite!

In kliknite follow na instagramu za več detajlov iz mojega življenja ;)

Tuesday, October 20, 2015

Artists/Designers/Entrepreneurs: What to do when your sales aren’t going so well

3 Ptice red drawstring backpack flower of life 

1. Write a post where you are showing off your work and add some useful tip. (just like the post you are reading :D)

1. Napiši objavo, v kateri pokažeš svoje produkte in dodaj kakšen uporaben nasvet. Kot v objavi, ki jo bereš :D

nahrbtnik na vrvico cvetlicen 3 Ptice (Large)

2. You already know your stuff is good, people are loving it and you sometimes have really good months in terms of sales. But then again comes a month, when nothing seems to happen’. No “notification of payment received” in your gmail… Remember, you are not the only one. Even your local drugdealer doesn’t sell the same amount of weed every month. It happens to almost all of us. Nothing is wrong with you.

2. Veš, da imaš dobre stvari, da so ljudem všeč in včasih veliko prodaš. Ampak potem spet pride čas, ko ne gre najboljše, nobenega obvestila o prejetem plačilu v gmailu… Zapomni si, nisi edin/a! Niti lokalni diler ne proda vsak mesec enake količine trave. Vsem nam se dogaja. Nič ni narobe s tabo.

moder nahrbtnik na vrvico 3 Ptice majhen nahrbtnik (1) (Large)

3. Feel good. I know it’s sometimes really hard to maintain this, when you need cash and there’s no sign of it. Act like you are your own best friend / super supportive business coach. Pat yourself on the shoulder for every little thing you put out there. Instagram post, facebook post, pinning your Etsy items to pinterest? Daaaam, you are doing it well, go girl! You make yourself and your work visible. That’s not a waste of time on social media. It’s a real work.

3. Goji dobre občutke. Vem, da je to včasih težko, ko potrebuješ denar, a se ne prikaže. Obnašaj se, kot da si sam svoj najboljši prijatelj / super podpirajoč poslovni trener. Potrepljaj se po ramenu za vsako najmanjšo stvar, ki jo spraviš v svet. Objava na instagramu/facebooku, delitev izdelka iz Etsy-ja na pinterest? To mi deli, ful ti dobro gre, woohoo! Sebi in svojemu delu povečuješ vidljivost. To ni zapravljanje časa na socialnih omrežjih. To je pravo delo!

3 Ptice leaves drawstring backapc

4. Meditation. This is my favourite tip for all kinds of problems. It makes you feel good and when you feel good, you usually feel like doing something. If I compare my slow months without meditation and slow months now that I meditate regulary, it’s a huge difference! I used to smoke lots of cigarettes and drink lots of coffee, feeling that I’m not doing the right thing and not getting a shit done. Now I get some shit done, promote myself a little, read a book (and feeling good while reading it, not thinking that I should be working), make some plans etc.

4. Meditacija. Moj najljubši nasvet za vse vrste problemov. Po njej se dobro počutiš in ko se dobro počutiš, ponavadi želiš kaj naredit. Če primerjam moje počasne mesece prej in zdaj, ko redno meditiram, je razlika očitna. Včasih sem popila veliko kave, pokadila veliko cigaret, se pri vsaki stvari počutila, kot da bi morala delat nekaj drugega, na koncu pa nisem naredila skoraj nič. Sedaj nekaj naredim, se malo promoviram, preberem kakšno knjigo (zraven se dobro počutim, in ne, kot da bi morala ta čas delat), malo planiram itd.

crn nahrbtnik z rozicami 3 Ptice (Large)

5. Do something new, damn it. You know how you feel when you have a lot of orders, all the time, like “please slow down a bit, I want to work on new products”. Now is the time to work on new products. 

6. Know that money will come again. Haha, I’m sometimes like this: I have a month when I sell things all the time. And then comes five days when I don’t sell a thing and I’m like “Will I ever get another order? What if I got lost on the internet and no search engine will ever find my things again? Maybe they’re right, I should get a job.” But sooner or later there’s another order. Don’t worry, believe me.

5. Naredi nekaj novega, zaboga. Saj veš, kako se včasih počutiš, ko imaš veliko naročil ves čas: “Kaj bi se lahko zdaj vse skupaj malo upočasnilo, jaz bi rada uresničila nekaj novih idej…” Uresniči jih zdaj.

6. Zavedaj se, da bo denar spet prišel. Haha, včasih imam mesec, ko prodajam in prodajam. In potem pride pet dni, ko ni nobenega naročila in grejo naenkrat moje misli v to smer: “Bom še sploh kdaj dobila kakšno naročilo? Kaj, če so se moje stvari porazgubile na internetu in jih noben iskalnik ne bo več našel? Mogoče imajo prav, morala bi si poiskati pravo službo.” Ampak slej ko prej pride novo naročilo. Ne skrbi, verjemi.

3 Ptice backpack drawstring blue violet flower of life (2)

7. Laugh. Loose the tension. Say fuck it. Elizabeth Gilbert talks about shit sandwiches here (12:35). No stable income, slow months… Well, that’s a shit sandwich you gotta eat, if you want to be your own boss. Eat it and go forward.

7. Smej se. Zrahljaj pritisk. Reci jebeš. Elizabeth Gilbert govori tukaj o shit sendvičih (12:35). Nestalen dohodek, včasih slabši meseci… No, to je ta drekasti sendvič, ki ga moraš vsake toliko pojest, če hočeš bit sam svoj šef. Pojej ga in se premakni naprej.

     crn nahrbtnik 3 Ptice nor art print (Large)

P.S.: If you have a friend who runs their own little creative biz, share this with them (‘cuz we creative outsiders tend to feel alone sometimes). And check out my shop. Will also be very happy, if you share it with your friend ;)

P.S.: Če imaš prijatelja/ico, ki fura svoj mali kreativni posel, mu pošlji tole objavo (ker se mi kreativci včasih počutimo čisto sami na tem svetu). In obišči mojo trgovino. Tudi tukaj bom vesela, če zanjo poveš še prijatelju/ici ;)

Monday, October 19, 2015

How to live a dream life

lifestylefun anita puksic

I did a visualisation of my dream life today. Of my perfect lifestyle. How would I feel, if I had what I wanted, how would I act…

Happy, at peace with myself, aware of the moment and confident.

It made me realise, how many things I have now in my life, that I once thought would make me feel like this. The life I’m living now was my dream once. So I kinda already leave my dream life!

After that I was working in my studio. Having a place to work outside of my home, where can I be more productive, that was my dream once! Driving back home in my own car… Having my own car was a dream years ago! Making myself a delicious tomato soup (with ingredients I prepared during a year – tomato souce and dried tomatoes, all homegrown and wild garlic pesto) for a dinner… Then drinking green tea and reading Murakami. This is a dream life! Writing a post on a blog that people still read… Wow!

Feeling happy, at peace with myself, aware of the moment and confident for a whole day already! That was a dream of mine back in the times when I had constant mood swings.

And when I post this I will make myself a hot bath. What a dream! 

* * *

Danes sem vizualizirala svoje sanjsko življenje. Moj popoln lifestyle. Kako bi se počutila, če bi imela, kar želim, kako bi se obnašala…

Bila bi srečna, mirna v sebi, zavedajoč se trenutka, samozavestna.

Pomislila sem, koliko stvari, za katere sem nekoč mislila, da mi bodo dale te občutke, imam zdaj v svojem življenju. Življenje, ki ga živim zdaj, so bile nekoč sanje. Tako da v bistvu že živim svoje sanjsko življenje!

Po tem sem se lotila dela v svoji delavnici. Delovni prostor stran od doma, kjer sem lahko bolj produktivna, to so bile nekoč moje sanje! Domov sem se pripeljala v svojem avtu… Tudi ta je bil pred leti del mojih sanj! Slastna paradižnikova juha za večerjo (s sestavinami, ki sem jih pripravila čez leto – pelati in posušen paradižnik, oboje domače ter domač pesto iz čemaža)… Nato skodelica zelenega čaja ob branju Murakamija. To je sanjsko življenje! Pisanje objave za blog, ki ga ljudje še vedno berejo… Vau!

Občutek sreče, pomirjenost s seboj, zavedanje trenutka in samozavest, cel dan! V času, ko mo je razpoloženje nenehno nihalo, so bile moje sanje, da bi lahko vsaj en dan preživela tako!

In sedaj, ko tole objavim, si grem naredim vročo kopel. Sanjsko!

rain boots with flowers

Having cute rain boots was also dream of mine before it came to reality!

fog in wineyards 

I’m wearing: secondhand hat and pants; vintage top and cardigan; H&M trench coat I bought in middle school; Boulevard boots

vintage top details

Wednesday, October 14, 2015

We went to: Island Krk, Croatia. Yep, in October.

krk in october lifestylefun

A post was written. The computer decided to freeze. A post was lost.

So just the point of the lost post: I’m so glad I took a week off, because I’m so full of fresh energy now! Yeeha!

* * *
Objava je bila napisana. Računalnik je “zmrznil”. Objava se je izgubila.

Tako da samo bistvo izgubljene objave: Tako sem vesela, da sem imela teden dni dopusta, ker sem zdaj polna sveže energije! Yeeha!

island krk, croatia, on the road to Baškasoline krkBaška, island Krk, Croatia  krk croatia october

Crazy happy at the end of the longest pier I have ever seen. That would be my to go place for meditation if I lived there.

long pier biserujka cave, krk croatia
The Biserujka cave. One of 54 kras caves in Krk. That’s the only one open for public.
seaside in october
Here I went swimming in cold cold water. But it was still fantastic! I love that feeling that swimming in sea gives me. Like I’m back in the womb.
woof
The dog fell in love with a hot dog. Jure and I fell in love with the dog.
he and wifi
Free wifi almost everywhere. Jure was using it a lot. I just checked my e-mails twice, Internet almost equals work for me, so I stay away from it on vacations.

zulu zion socks
Still my favourite pair of socks. Zulu Zion.
3 Ptice backpack
3 Ptice backpack. More 3 Ptice backpacks here.
(Ali tukaj, če si iz Slovenije). 
roadtrippin'again and againBeack in fkk camp, krk Island, Croatiaseapathwayport Krkred pathwaybadasskitschy old town of Krk
cute dog gif
“Where’s that hot dog?”
anita puksic lifestylefun              That’s all folks!      

Thursday, October 1, 2015

Kaj mi jemlje prihodnost? Neumni zakoni! Ali kako sem v minusu, ker delam.

neumni zakoni

S svojo znamko okolju prijaznejših modnih dodatkov 3 Ptice, sem v mesecu avgustu šla po treh sejmih v Sloveniji.

Na enega v Kamnik (9 dni - spala sem pri prijateljici v Ljubljani), na enega v Ruše (5 dni – sem se vozila) in na enega v Maribor (1 dan – sem se peljala).

Skupno sem za te sejme dala 210€ – 210 €, da sem lahko svoje izdelke sploh prodajala. Tukaj se nič ne pritožujem, tudi organizatorji imajo ogromno dela in je pošteno, da so za to tudi plačani.

Oblika dela, ki jo imam registrirano, se imenuje osebno dopolnilno delo. Ko sem uslužbenko na upravni enoti vprašala, če lahko dam sejme pod strošek, je rekla, da ja. Super, sem mislila, zakaj nisem že prej zaprla s.p.-ja?

Pri osebnem dopolnilnem delu lahko med drugim uveljavljaš tudi dejanske stroške prevoza (če je v povezavi z delom, seveda) in nočitev. Normirani stroški so 10%. Davek na zaslužek je 25%

No, avgusta sem izdala račune za prodajo na sejmih in preko spleta v skupni vrednosti 422€. Ni tako slabo. Od tega mi je priznanih 10% normiranih stroškov. Sem na 379,80€. Od tega so mi odšteli še stroške vrednotnice (9€). Smo na 370,8€.

Od tega so izračunali, da moram plačat 25% davka- akontacija dohodnine. Priznam, včeraj, ko sem odprla to pošto, sem se začela dret kot zverina. Koliko moram plačat? 92,70€!

Stroškov sejmov, ki so znašali 210€, mi niso upoštevali! Iz neznanega razloga tudi ne vozovnice za vlak (za vozovnico sem ugotovila šele zdaj).

Torej, če gremo zdaj na mojo vsoto prodanih izdelkov 422€ in odštejemo
- 210€ za stojnice
- 42,2€ za material (uporabimo kar to vsoto)
-9€ vrednotnica
-11,36€ vozovnica
-150€ pribl. za hrano, pijačo, bencin (v času dela oz. na terenu zaradi dela).
= 41,64€

Torej sem v celem mesecu zaslužila toliko, da sem lahko plačala eno položnico. Seveda se nisem kaj prida sekirala, ker sem bila celo poletje veliko zunaj, bilo je obilje dobre glasbe (sejmi so bili v povezavi s festivali), novih poznanstev itd.) Se mi je zdelo, da sem zaradi tega na pozitivni nuli.

Ampak, ko sem včeraj ugotovila, da moram plačat 92,70€ davka, sem ugotovila, da ta nula ni prav nič pozitivna, temveč da sem še 51,06€ v minusu!!!

Ker se pač najemnina stojnice ne upošteva kot dejanski strošek! Jezna kot ris, sem šla včeraj na davčno. Uslužbenke, ki je dokument izdala, ni bilo. Jo danes kličem in mi pove da ne more nič. Tako pač je. Priznam, da je bila celo malo razumevajoča.

Kaj iz tega sledi? 

 

Kot sem povedala uslužbenki, je edino logično da delam na črno.

Ali da se preselim kam, kjer lahko s svojim delom dejansko preživim. In se pridružim ostalim ekonomskim migrantom slovenske narodnosti.

Ali da grem tožit državo, ker mi jemlje pravico do dostojnega preživetja z lastnim delom? “Vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in njegovi družini človeka vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi sredstvi socialnega varstva.” – Splošna deklaracija človekovih pravic. (Okay, socialno pomoč trenutno dobivam, ampak kako naj dostojno živim, če moram od 189€ pomoč, dat polovico kar nazaj, haha).

Seveda dvomim, da je to smiselno, ker ne vem, kakšne so možnosti za zmago, zraven časa in denarja, ki bi šel v to. In če bi zmagala, je potem to pljuvanje v lastno skledo oz. skledo sodržavljanov – davkoplačevalcev.

Ali da svoje izdelke ponujam za prostovoljne prispevke. Aja, odpade.

Mogoče bi pa bilo dobro, da uvedem to izmenjavo: Pošljem “kupcu” izdelek kot darilo, brez računa, seveda, zraven pa priložim položnico, ki jo plača namesto mene. Kot darilo. Kakšno za mobitel, kakšno za internet, kakšno za zdravstveno zavarovanje, kakšno za dolgove zaradi neplačanih prispevkov nastalih v času s.p.-ja… Sploh ni slaba ideja. Lahko mi tudi kupite bone za v trgovino in mi jih pošljete.

Ali da zahtevam spremembo pri zakonu o osebnem dopolnilnem delu. Da se lahko uveljavljajo dejanski stroški. Začnem peticijo? Ali kako se naj tega lotim/o?

Ali zahtevam od obrtne zbornice, da se naj že faking zmigajo, če jih za to podjetniki plačujejo, in dosežejo spremembe na področju s.p.jev?

Za primerjavo, tisti samozaposleni v Veliki Britaniji, ki zaslužijo do 5965 funtov na leto, plačujejo na teden 2,80 funta prispevkov za socialo. Zaslužek do 10 600 funtov na leto ni obdavčen. (medtem ko v Sloveniji plačaš okrog 320€/mesec prispevkov, če zaslužiš kaj ali ne).

(Me prav zanima, če bodo mojo izkušnjo dali med življenjske situacije na spletni strani Proti sivi ekonomiji, znani pod sloganom “Vklopi razum, zahtevaj račun”. Haha.)

Brez skrbi, vem, da če želimo, da država funkcionira, davki morajo bit. Ampak ko so davki takšni, da zaradi prevelikih davkov in neumnih zakonov gospodarstvo in s tem država slabše funkcionira, je čas za spremembe.

Izračun

 

Nisem ekonomist (in še ti so jasnovidni zgolj za nazaj), tako da mi ne zamerit moje kmečke logike. Ampak naredimo en preprost izračun.

Na ZRSZ je bilo avgusta prijavljenih 107 935 brezposelnih. Zaokrožimo navzdol in recimo, da jih je zdaj 107 000. Od tega je verjetno polovica prejemnikov socialne pomoči (februarja je bilo teh 54 000), torej 53 500 prejemnikov soc. pomoči.

Zdaj pa da se malo poigramo. Recimo, da ima 1/5 (10 700) teh brezposelnih prejemnikov soc. pomoči poslovno idejo. Recimo, da so pribl. takšni kot jaz. Delali bi nekaj, kar jih veseli in s čimer bi lahko preživeli. Recimo da prejemajo 189€ soc. pomoči na mesec. S čimer stanejo državo 2 022 300 € (dva milijona dvaindvajset tisoč tristo €) na mesec. Če bi tem bila omogočena možnost za samozaposlitev, kjer bi plačevali idealnih 20€ na mesec za socialo, bi s tem država dobila 214 000€ (dvesto štirinajst tisoč) € na mesec.

A ni bolj logično? Ali pa sem slučajno jaz tista, ki ji kakšen kolešček manjka? 

Friday, September 25, 2015

Pieces I would wear from new Adidas StellaSport Collection

stellasportjumperlifestylefun (Large)

Ko sem v svojih najstniških letih odkrila Stello McCartney in ugotovila, da pri svojih kolekcijah ne uporablja usnja in krzna, ker je vegetarijanka, sem se odločila, da bo to moja najljubša modna oblikovalka. Pri odločitvi še vedno vztrajam. Huh, pravzaprav vztrajam pri kar nekaj najstniških odločitvah. Vegetarijanstvo (od 13-14. leta), oblikovanje (15), zveza z Juretom (od 16-17. leta dalje), tale blog (16-17.) in ja, tudi moj stil oblačenja še vedno ostaja nekako najstniški. Upam, da me to do enega 40. leta mine, ker potem bom pa že res zgledala patetično… No, kaj pa vem.

Kakorkoli. Na police slovenskih trgovin prihaja nova Stellina kolekcija za Adidas, StellaSport. Sama sem naredila kolaž iz kosov, ki so meni najbolj všeč in bi jih nosila cel dan. Od jutranje meditacije, pol dneva v delavnici, do hitrega večernega sprehoda s psom.

Kaj menite?

Kolekcija bo na voljo v Intersportu (večina kosov) in v Emporium BTC-ju, Tomas Sportu, Trgovini Rossi sport, Centralu in Prvi ligi.

stellasportgiflifestylefun

* * *

When I discovered Stella McCartney in my teenage years I’ve decided she’s gonna be my favourite designer. Why? Because she’s a vegetarian and doesn’t use leather or fur in her collections. And her designs are dope as well. I still stick with that decision. Actually, I stick with quite a lot of my teenage decisions. I’m vegetarian since 13-14, in design since 15, together with my man since 16-17, writing this blog since the age of 16-17… My style also stayed kinda teenage. I hope this won’t stay the same in my forties because that would be pathetic… Well, I don’t know…

However. I created a collage of pieces that I like the most from new collection StellaSport for Adidas. I would wear this outfit for a whole day. Morning meditation, working in my studio and walking with my dog.

What do you think?

  

stellasportoutfitlifestylefun (Large)

Have a nice weekend!

Monday, September 21, 2015

We went to Slovenska Bistrica

Anita Pukšič

Tonight I wear big woolen socks in front of the computer, drink tea and wonder about the autumn. I’m making plans, thinking about buying yet another planner (it looks almost perfect!). Feeling like watching TV series again… The sky is getting more and more beautiful, sunsets lately are pure joy….

I’ve seen more of Slovenia this year than usual. Well, it’s a tiny country, but there’s much to see. Unless you are of those people who always complain… Then you probably don’t see much beauty, no matter where you go.

So, my man and I went to Slovenska Bistrica last Saturday.

I was there quite a few times but wasn’t at the castle yet. So I forced my poor hungry man there and then to park (OMG those trees, they are magical!) and made him take tons of pictures of me, wearing my classic summer outfit in no more so summerish weather.

Can you believe that I wear these dope vintage shorts for years now, but only this year they got the attention they deserved? Finally happy, them pants. That was probably the last day this year that I wore them.

* * *

Nocoj sem pred računalnikom že v debelih volnenih nogavicah, pijem čaj in malce premlevam jesen. Delam plane, planiram nakup še enega planerja (zdi se mi skoraj popoln). Spet dobivam gon po gledanju serij… Na sprehodih (in v avtu) opazujem, kako nebo ob zahodu spet postaja čista barvna radost…

Tole leto sem videla več Slovenije kot ponavadi. Majcena država, a toliko lepega za videt. Razen če ste med tistimi, ki se vedno pritožujejo… Potem ne vidite veliko lepote, ne glede na to, kam pojdete. 

No, z Juretom sva v soboto šla v Slovensko Bistrico.

Tam sem bila že kar nekajkrat, a še vedno ne na gradu. Tako sem prisilila ubogega lačnega Jureta, da sva si šla ogledat to mogočno stavbo in nato še park. Drevesa v tem parku so čista magija! In medtem me je seveda moral še 100x stisnit na sprožilec, da me je ovekovečil v mojem klasičnem poletnem outfitu v ne več tako klasično poletnem vremenu.

Ali lahko verjamete, da te nore vintage kolesarke nosim že vrsto let, a so šele letos dobile pozornost in pohvale, ki si jih zaslužijo? Končno srečne, hlače. Verjetno zadnjič v tem letu na meni…

DSC05582rožespet jaziiiiiii, kak luštno!!!grad slovenska bistrica cafetabla pred kafičemringlšpilpark slovenska bistrica3 Ptice drawstring backpack
(3 Ptice drawstring backpack; vintage shorts and top; random shoes) (3 Ptice nahrbtnik na vrvico; vintage kratke hlače in majica; random čevlji)
dreampajčevinepod drevesom grad slovenska bistrica

ShareThis

.

...